Monitor Organisatieklimaat

Vernieuwing wordt in balans gebracht met borging van de kwaliteit.

Op basis van eerder wetenschappelijk onderzoek heeft het IVGI de Monitor Organisatieklimaat ontwikkeld om de innovatiegerichtheid van de gemeentelijke organisatie in kaart te kunnen brengen. En om op basis van de resultaten gerichte interventies te kunnen ontwerpen.

Deze zijn gericht op het ondersteunen van een adaptieve en innovatieve ambtelijke organisatie.

Overigens heeft de publieke sector te maken met een paradox. Enerzijds is vernieuwing van belang, anderzijds dient men betrouwbaar en integer te blijven en focus te houden op stabiliteit en procedures die nodig zijn om goede en juridisch correcte service te verlenen. Dit maakt dat organisaties in de publieke sector innovatie net iets anders moeten benaderen en ook dat de relatie tussen innovatie en prestaties net iets anders ligt.

Uit gericht onderzoek blijkt dat deze prestaties (afgemeten aan een efficiënte en effectieve uitvoering van taken) van organisaties in de publieke sector, dus ook gemeentelijke organisaties, afhankelijk zijn van een viertal factoren:

  1. Innovatie gerichtheid van de organisatie (het voortdurend zoeken naar verbetering van dienstverlening)
  2. Klimaat voor initiatief binnen de organisatie (de ruimte die medewerkers krijgen en ook nemen voor pro-actief handelen en het zelfstandig oplossen van problemen)
  3. Promotiefocus leidinggevenden en medewerkers (persoonlijke gerichtheid op vooruitgang en verbetering)
  4. Preventiefocus leidinggevenden en medewerkers (persoonlijke gerichtheid op veiligheid en bescherming)

De eerste 2 factoren zijn duidelijk organisatorische aspecten (cultuur en structuur), terwijl de 3e en 4e factor gericht zijn op de persoonlijke oriëntatie van mensen in de organisatie . Het samenspel van deze factoren zorgt ervoor dat vernieuwing in balans wordt gebracht met borging van de kwaliteit.

De Monitor Organisatieklimaat is bedoeld om al deze factoren in kaart te brengen.

De Monitor wordt uitgevoerd met behulp van een vragenlijst. Deze bevat 30 vragen. Hiermee worden niet alleen de 4 factoren in kaart gebracht, maar wordt ook een relatie gelegd met de beleving die medewerkers hebben ten aanzien van de geleverde prestaties.

De Monitor wordt ingevuld door zoveel mogelijk medewerkers van de ambtelijke organisatie. De terugkoppeling vindt plaats in de vorm van een beknopte rapportage met een score voor elk van de vier factoren en de betekenis hiervan voor het innovatieve vermogen van de organisatie.