BEST Innovatie Denkmodel

Hoe zorgen we ervoor dat vernieuwingen die we nastreven ook houdbaar blijken te zijn?

Bij elk vraagstuk waar een overheidsorganisatie (een gemeente als geheel, een gemeentelijke dienst, een departement of een inspectie) zich voor geplaatst ziet, is het BEST Innovatie Denkmodel te hanteren.

Het model splitst zaken die met innovatie te maken hebben in vier verschillende invalshoeken: bestuur, economie, samenleving en technologie.

Elke wens of noodzaak tot vernieuwing kan worden benaderd vanuit één of meerdere van deze invalshoeken, maar uiteindelijk moeten alle vier ingevuld worden.

Bij elke van de vier invalshoeken zijn meerdere aspecten onder te brengen. Een paar voorbeelden:

BESTUURLIJK

 • Visie/aspiraties en ambities/doelen
 • Eigen rol (‘positie op het schaakbord’: sturend/voortrekker, facilitator/procesbegeleider’)

ECONOMIE

 • Kosten/baten vóór innovatie (uitgangssituatie)
 • Kosten/baten: verwachting of streven na innovatie
 • Noodzakelijke investeringen
 • Eventuele subsidies
 • ‘zachte’ opbrengsten/kosten (genot, geluk, minder zorg, meer verbinding/cohesie

SAMENLEVING

 • Wat is de gewenste rol van belanghebbenden (burgers/bewoners, ondernemers, belangengroepen)?
 • Welke participatiegraad/trede op de participatieladder (informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, (mee)beslissen) streeft men na?
 • Hoe wordt de participatie georganiseerd?

TECHNOLOGIE

 • Welke technologie/techniek kan worden ingezet en op welke wijze?
 • Wat is ‘state of the art’ ?
 • Hoe wordt ‘updaten’ mogelijk gemaakt?